Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Vedtægter

April 2019

Vedtægter og grundholdninger

Lad os indledningsvis slå fast, at foreningen Nej til Ring 5 kun har et eneste formål i sine vedtægter, nemlig at forhindre anlæggelsen af Ring 5. Det har vi arbejdet for siden 2011.

Så længe transportkorridoren består, kan projektet findes frem fra gemmerne, støves af og præsenteres på ny. Der er ingen garantier for, at kampen mod Ring 5 er slut, så længe der består en transportkorridor af den størrelse, som korridoren har i dag.

De mennesker, der bor i korridoren, har alt for længe levet med den usikkerhed, at Ring 5-projektet kan genopstå. Og mens de venter, er mange ude af stand til at sælge deres ejendom, de kan ikke bygge om og er i det hele taget fanget i noget der minder om en ikke-effektueret ekspropriation.

Det samme er de kommuner, der har store arealer liggende i transportkorridoren. Transportkorridoren består jo ikke kun af bevaringsværdig natur. Der er masser af bebyggelse, både offentlig og privat. “At skabe udvikling” betyder ikke pr. definition at bygge et indkøbscenter eller 400 rækkehuse midt i den skønneste natur. Det kan betyde udvidelse af eksisterende boldbaner og den type anlæg, ombygning og udvidelse af allerede eksisterende bebyggelse, indretning af rekreative oaser o.s.v.

En stor del af arealerne i transportkorridoren er allerede fredet og kan ikke bebygges, selvom transportkorridoren skulle blive ophævet.

Det ligger ikke i vores formålsparagraf at blande os i, hvad de ikke-fredede arealer i transportkorridoren skal bruges til, når korridoren ophæves eller indsnævres. Men en ting er sikkert. En transportkorridor kan og bør ikke bruges som skalkeskjul for en fredning. Det giver ingen beskyttelse for hverken naturen eller de berørte borgere, da en ønsket anlæggelse af en motorvej/jernbane i en transportkorridor “overruler” en evt. fredning, hvis denne fredning da er af nyere dato. Så transportkorridoren skal fremfor alt gøres uanvendelig til motorvej og jernbane.

Som forening så vi gerne, at de allerede eksisterende fredninger og Natura 2000-beskyttelser i transportkorridoren blev udvidet. Men lad os kalde tingene ved rette navn og tage een diskussion af gangen.

Nedenfor foreningens vedtægter som er godkendt på general-forsamlingerne den 7. april og 13. maj 2019.

VEDTÆGTER

§ 1 Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 

§ 1 Formål 

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne. 

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. 

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem: 

– At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt. 

– At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt. 

– At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet. 

§ 3 Medlemmer 

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer. 

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden. 

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. 

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur. 

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden. 

§ 4 Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årlig af foreningens kasserer 

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen. 

Kontingentet fastsættes af styregruppen efter drøftelse på den ordinære generalforsamling. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent. 

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb. 

§ 5 Generalforsamling 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen 

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom. 

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter. 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden. 

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter. 

1.        Valg af dirigent. 

2.        Valg af referent. 

3.        Godkendelse af dagsorden. 

4.        Valg af stemmetællere. 

5.       Styregruppens beretning. 

6.        Godkendelse af regnskab. 

7.        Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent. 

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen. 

10.    Valg af revisor. 

11.    Behandling af indkomne forslag. 

12.    Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig, angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning. 

§ 6 Styregruppe og arbejdsgrupper 

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. 

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a. 

– afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål 

– udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål 

– såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet. 

– nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål. 

– indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politiske partier eller religiøse grupperinger. 

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes. 

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde. 

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger. 

§ 7 Regnskab og revision 

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut. 

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr. 

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december 

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8 Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening. 

Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside. 

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer. 

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte. 

§ 9 Opløsning 

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer. 

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling på Ninas Naturcafe den 7. april 2019 og på den ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2019 samme sted.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)