Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Om RING 5

Om RING 5

Der arbejdes fra svenske og danske politikeres side på at få vedtaget en 4-6 sporet motorvejsstrækning fra Helsingør til Køge. Motorvejen vil gennemskære og støjbelaste helt uvurderlige og fredede naturområder, skove, rekreative områder, landsbyer og beboelseskvarterer i en stor del af trækningen fra nord (Helsingør) til syd (Køge)

Vi er en stor gruppe borgere fra alle dele af Sjælland, der mener, at det er nødvendigt at protestere over de hastigt fremadskridende planer om Ring 5. Og protesten skal nå beslutningstagerne på Christiansborg.

Foreningen Nej til Ring 5 og Aktivistgruppen Nej til Ring 5 SYD har i efteråret 2019 slået sig sammen.

Vi ønsker at give organiseret og kvalificeret modstand mod Ring 5. Vi arbejder for:

  • Ring 5 skal ud af infrastrukturplanerne
  • Transportkorridoren skal ophæves

Læs her 5 gode grunde ti at Ring 5 ikke giver mening:

1: RING 5 ØDELÆGGER VÆRDIFULDE BYER OG VÆRDIFULD NATUR

Ring 5 vil ødelægge en velbevaret strimmel natur i hovedstadsområdet:

  • 22 særligt bevaringsværdige kulturhistoriske landsbyområder
  • 77 byer og landsbyer
  • 6 Natura 2000 områder
  • 1 Unesco Verdensarvsområde
  • 17 beskyttede områder ifm. grundvandsboringer
  • 15 fredede områder
  • 20 kulturarvsarealer
  • 14 skovområder

Transportkorridoren har forhindret bebyggelse siden 1973. Efter 40 år står vi nu med en unik perlerække af kultur og naturværdier.

2: RING 5 LØSER IKKE TRÆNGSELSPROBLEMERNE

En ny motorvej i Storkøbenhavn vil ikke hjælpe på bilkøerne. I stedet vil den overflytte trafikanter fra den kollektive trafik til bilerne – og bilkøerne vil være uændrede.

Trafikken stiger, men vi tror at udbygning af vejene får den til at stige mere.

Downs–Thomson Paradokset er veldokumenteret i trafikforskningen:

”Veje med trængsel i områder med offentlig transport vil ALTID have trængsel selvom de udbygges”

Paradokset ses i fuld udfoldelse på Ring 3 og Køge Bugt Motorvejen.

1. Trængsel knytter sig til pendlerne i myldretiden.

2. Pendlernes valg af transportmiddel afgøres af transportens tid og pris.

3. Når en vej udbygges, flytter pendlerne fra den kollektive trafik til vejen.

4. Det fortsætter til vejen er fyldt op og ”ventetidsbalancen” er genoprettet.

Paradoksets dobbelteffekt:

Pengene til vejen kunne være brugt til at forbedre den kollektive trafik.

Samlet giver udbygningen af vejen dårligere forhold for alle trafikanter.

Løsningen ifølge trafikforskningen:

”Konkurrenceforholdet mellem biler og kollektiv trafik skal vrides”

3: RING 5 SYD AFLASTER IKKE KØGEBUGT-MOTORVEJEN

I Ishøj-sammenfletningen kører der 150.000 køretøjer pr. dag.

11% af de 150.000 køretøjer kører nordpå ad Ring 4 efter Vallensbækgrenen.

De resterende 89% kører mod øst ad Amager-og Vallensbæk-motorvejene og er derfor ikke potentielle bruger af Ring 5 Syd.

Hvis det antages af ¼ af de køretøjer, der kører mod nord er potentielle brugere af Ring 5 Syd svarer det til 2,7%.

4: RING 5 ØGER STØJPROBLEMERNE I REGION HOVEDSTADEN

Region Hovedstaden: 480.000 støjplagede boliger udsat for helbredsskadelig støj over 58 dB

Ring 5 vil tilføre Region Hovedstaden yderligere 35.000 støjplagede boliger svarende til en stigning på 7%

Miljøstyrelsens grænseværdier for vejtrafikstøj er reelt for høje:

• Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj i boligområder er 58 dB.

• Nyeste forskning fra WHO viser, at støj over 53 dB giver forhøjet risiko for blodpropper, slagtilfælde, diabetes og stress.

• Det betyder, at antallet af boliger udsat for helbredsskadelig støj er højere end de officielle opgørelser fra Vejdirektoratet.

5: RING 5 GØR SJÆLLAND TIL SVENSK TRANSITLAND

Sammen med Femern-og HH-forbindelsen udgør Ring 5 svensk godstransports direkte vej til eksportmarkederne i Europa.

Ring 5 vil overflytte svensk godstransport fra Sverige til Sjælland.

Svensk godstransport via Helsingborg til Tyskland:

Basisscenarie uden Ring 5 (som i dag)

Rute: Lastbil over Helsingborg; skib Trelleborg/Malmötil Rostock Trafik i Sverige: 846.000 lastbiler pr. år. CO2 i Sverige: 106.219 tons/år

Fremtidsscenarie med Ring 5, HH-og Femern-forbindelse

Ny rute: Lastbil via direkte landforbindelse over Sjælland. Ny trafik i DK:846.000 lastbiler pr. år

(3.360 lastbiler pr. dag = 28% flere lastbiler på Køge Bugt-motorvejen). Ny CO2 i DK:246.750 tons/år

En HH-Ring 5-Femern:

En HH-Ring 5-Femern-rute vil øge Danmarks CO2-udledning med 

246.750 TONS svarende til en stigning på 0,45% ift. nuværende totale CO2-udledning

My portfolio showcases various projects created throughout my career. See my contact information below and get in touch.


Til borgermødet om RING 5 i Tune-hallerne i juni måned var der flere end 300 fremmødte. Videoen blev taget til mødet og delt på Facebook.


Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)