INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Transitland

Sjælland som transitland for svensk industrieksport

Svensk industri – bakket op af skiftende svenske regeringer – har længe ønsket en ny rute for svensk industrieksport til Centraleuropa. Der har derfor i flere årtier været en stærk svensk lobby, der ønsker en motorvejs- og togforbindelse fra Helsingborg til Helsingør via Ring 5 til Femern.

En sådan ny forbindelse vil være et alternativ til skibstransport ud af de sydsvenske havne, hvor de største mængder går fra Trælleborg og Malmø. Det meste sejles på lastbiler til Rostock-området.

For de svenske transportører vil en sådan udvikling betyde, at de har tre transportmuligheder. A. De kan som hidtil sejle ud af Trelleborg og Malmø, B. De kan benytte den gamle Øresundsbro (der er ca. 40 km. længere end via Helsingborg-Helsingør) eller de kan benytte en ny Ring 5. Hvad de vælger vil afhænge af deres egen optimering af transportomkostninger og transporttid.

Transporten ud af de svenske havne omfatter ca. 850.000 lastbiler pr år. Fordelt på 200 hverdage bliver det godt 4000 lastbiler pr døgn. Det er en meget betydelig forøgelse af lastbiltransporten. Hertil kommer, at en evt. ny forbindelse via Ring 5 også vil tiltrække øget personbiltransport.

En sådan transport vil kunne forøge antallet af tunge lastbiler med op mod 30 pct. på Køgebugtmotorvejen.

Hertil kommer, at det øger Danmarks CO2-udledning med i størrelsesorden 0,5 pct.

Og så skal Danmark herudover ofre skove og landområder, der skæres igennem af en ny motorvej til skade for natur og biodiversitet og ca. 70 bysamfund vil i større eller mindre grad blive belastet af støj og forurening – nogle landsbyer vil blive helt udslettet.

Argumenterne mod den svenske vision er talrige.

I foreningen Nej til Ring 5 mener vi, at det er uacceptabelt at Danmark skal ofre skove, natur og landsbyer til fordel for transit af svensk industrieksport.

Den bedste sikkerhed vi kan få for at dette aldrig sker, er at transportkorridoren ophæves. Derfor er det vores mål.