Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Hvad er RING 5

På disse sider kan du se fakta om Ring 5. Her vil være beskrivelser, kort, fotos og film om Ring 5.

  • Find her kortmateriale med korridorens placering Instruks: Gå ind på ovenstående link. I menuen til venstre: klik på ”Fingerplan 2019 – gældende” Zoom ind på det nordøstlige Sjælland I menuen til venstre: klik på ”Kortbilag N, Transportkorridorer” I undermenuen: klik på tændknappen

Ring 5 er et omfattende, utidssvarende og miljøbelastende motorvejsprojekt, der vil betyde store tab og uigennemtænkte konsekvenser på både kort og langt sigt. Tab af uerstattelige fredede naturområder, uforstyrrede landskaber og biologisk mangfoldighed. Tab af rekreative værdier. Og ikke mindst tab af ro omkring os, både nat og dag. De direkte gener og konsekvenser vil berøre en meget stor del af Hovedstadsområdet, da Ring 5 planlægges anlagt fra Helsingør til Køge.

Udover de direkte gener og konsekvenser indebærer etableringen af Ring 5 også en alvorlig fare for, at smuk natur løbende ud i fremtiden bliver ofret til fordel for en uønskværdig byudvikling. I umiddelbar forlængelse af et motorvejsprojekt følger stort set altid erhvervs- og industribyggeri langs motorvejsstrækningen. Mange steder suppleres erhverv og industri erfaringsmæssigt med varehuse, butikker til pladskrævende varer, butikscentre og etagebyggeri. Eksemplerne langs det eksisterende motorvejsnet er mange.

En sådan byudvikling genererer endnu mere trafik og er desuden i direkte modstrid med den fingerplan, der er vedtaget for blandt andet at friholde de grønne områder mellem fingrene for yderligere bebyggelse.

Trafikalt er Ring 5 først og fremmest en fordel for gennemkørende lastvognstrafik, blandt andet langturstrafik mellem Sverige og Tyskland, men forsøges præsenteret som et ubetinget gode for den almindelige borger. For næsten alle kan blive enige om, at de massive bilkøer, der præger hovedstadsområdet i myldretiden, er udtryk for en uholdbar situation.

For de rigtig mange milliarder kroner Ring 5-projektet kommer til at koste, kan vores trafikale udfordringer imidlertid sagtens løses på bedre og langt mindre indgribende måder. Både trafikforskere, lokale politikere, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Naturparkens Venner har peget på flere alternativer til Ring 5, som både er billigere, mere skånsomme og i højere grad vil løse de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet.

Løsningen bør under alle omstændigheder ikke baseres på svensk lobbyisme, der afspejler et andet lands interesse for at bruge Danmark som transitland for industrieksport, usikre prognoser og gætværk.

Dertil kommer at der i EU-regi arbejdes intensivt på at flytte mere landtransport til søs (dvs. fra lastbiler til skibe), da søtransport er langt den mest miljøvenlige transportform målt pr. transporteret ton. Konkret satses der i EU (støttet af det danske Økonomi- og Erhvervsministerium/Søfartsstyrelsen) på at øge den såkaldte nærskibstrafik – dvs. transportere så meget gods som muligt på skib fremfor lastbiler i Europa.

Miljømæssigt er det bedre, at lastbiler sejler med færge fra Sydsverige til Nordtyskland – eller endnu bedre, at godset lastes direkte på skibe i f.eks. nordligere havne i Sverige/Finland og derfra sejles til Tyskland eller endnu sydligere i Europa (gennem Kielerkanalen). Det vil spare miljøet for meget CO2 udledning mv. Ring 5 vil stride fundamentalt mod disse miljøbeskyttende hensigter og føre til meget mere forurening end hvis mere gods transporteres til søs.

Har du også betænkeligheder ved Ring 5-projektet og vil du gøre en indsats for at forhindre anlæggelsen, så meld dig ind i foreningen Nej til Ring 5.. Hvis vi er mange nok, kan vi gøre en forskel!

Følg os på vore facebooksider: Nej til Ring 5 og Nej til Ring 5 Syd

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)