Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Regional udvikling

Høringssvar til den regionale udviklingsplan

Høringssvar fra foreningen Nej til Ring 5 til Region Hovedstadens forslag til den regionale udviklingsplan 2012

Foreningen Nej til Ring 5 forholder sig naturligt alene til de dele af udviklingsplanen, der handler om trafik.

Region Hovedstadens forslag til en regional udviklingsplan 2012 er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med de beslutninger, der tidligere er truffet omkring grøn transportpolitik. Vi må således protestere over de formuleringer, der indgår på side 38, hvor der foreslås en ny ringforbindelse i forlængelse af en HH-forbindelse.

Det helt afgørende for foreningen Nej til Ring 5 og for borgerne i regionen er, at vore landsbyer og naturområder ikke ødelægges, blot fordi der er behov for transport af store mængder industrielt gods fra Sverige og Norge til resten af Europa. Vores region har ingen glæde af denne transittrafik og heller ikke nogen åbenbar fordel af den foreslåede Ring 5, der ikke effektivt vil afbøde pendlingsproblemerne og de lokale trafikproblemer, der naturligt opstår i en region som vores.

Omkring 90% af de nordsjællandske pendlere pendler i dag til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, der ligger indenfor Ring 4.

Vi anbefaler derfor, at regionen koncentrerer sin indsats om at skabe løsninger, der nedbringer pendlingsproblemer til og fra København og de transportbehov, der opstår som følge af etableringen af det nye supersygehus i Hillerød. Det er disse problemer, der er de presserende for befolkningen, mens de meget vidtgående planer om Ring 5 i høj grad og næsten udelukkende vil have skadelige virkninger og følger, både for de mennesker, der bor i og omkring transportkorridoren og for de øvrige borgere i regionen, der naturligvis ønsker at bevare de rekreative områder og fredede skov- og naturområder, der gør Nordsjælland til et attraktivt sted at færdes og bo.

Det er tidligere besluttet at analysere behovet for Ring 5 nærmere – denne analyse bør også omfatte analyse af mulighederne for at den svensk/norske industrieksport foregår via Trelleborg og med skib til kontinentet eller via den eksisterende Øresundsbro og videre herfra i eksisterende tracéer, således at man undgår at ødelægge de få og meget værdifulde naturområder, vi har tilbage.

Den udlagte og efter vores opfattelse stærkt forældede transportkorridor, der foreslås anvendt til Ring 5, er planlagt for mere end 40 år siden. Siden hen er store naturområder i transportkorridoren blevet fredet og endda udpeget som Natura 2000-beskyttede områder. Det betyder, at der jf. EU-direktiver kun helt undtagelsesvis kan planlægges vej- og trafikanlæg i dele af korridoren og kun såfremt alle andre alternativer er afdækket og udelukket.

Vi har svært ved at se, at der fra regionens side indtil nu er gjort nævneværdige forsøg på at afdække disse alternativer, ligesom vi ikke finder, at befolkningens reelle behov for Ring 5 er objektivt afdækket. Vi imødeser imidlertid efter KKR’s seneste beslutning herom og bemærkningerne på udviklingsplanens side 36, at dette arbejde snarligt påbegyndes.  

En ny regional strategi, der afspejler befolkningens behov og hensynet til værdifulde naturområder, bør opprioritere den regionale kollektive transport og, i det omfang det er nødvendigt, gradvist sikre en udbygning af eksisterende vejforbindelser. Derved baseres strategien på et grundlæggende princip om at vejanlæg skal udbygges i eksisterende tracéer, mens større nye anlæg i bevaringsværdige natur- og landsbyområder skal undgås.

Med venlig hilsen

Foreningen Nej til Ring 5

Iben Larsen                                                   Hans Duus Jørgensen

Formand                                                       Næstformand

Høringssvar fra Furesø Kommune til regionens udviklingsplan

Se Furesø Kommunes udmelding i forhold til den regionale udviklingsplan: http://www.sn.dk/Ring-5-er-ikke-loesningen/Furesoe/artikel/203580

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)