Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Ministerbrev og -svar 2011

5 .november 2011

  Transportminister Henrik Dam Kristensen

Transportministeriet

Frederiksholms kanal 27 F,

1220 København K

Kære Henrik Dam Kristensen

Vi skriver til dig i anledning af debatten om trafikforholdene i Nordsjælland og området vest for København.

Planerne om at anlægge en kombineret Ring 5 – motorvej og jernbaneforbindelse har været til debat nogen tid og senest har Region Hovedstaden fremlagt en strategi, der angiveligt skulle fremme væksten i regionen. Strategien indebærer bl.a., at der skal etableres en ringforbindelse med forbindelse til Femern-forbindelsen via Høje Tåstrup til Helsingør.

Foreningen Nej til Ring 5 er stiftet med henblik på at bekæmpe denne ringforbindelse, der primært har til hensigt at sikre en transportvej for svensk godstrafik. Efter Regionsrådets beslutning fremstår det som om der er enighed om at fremme denne ringforbindelse. Vi skriver dette brev for at gøre dig opmærksom på, at der i befolkningen og i en række politiske organer er en meget betydelig modstand mod Ring 5.

Det er åbenbart for alle der bevæger sig i Københavnsområdet at der er problemer med trafikafviklingen. Det giver sig udslag i stigende trængsel på regionens motorveje og skaber spildtid for de 1000-er, der dagligt pendler til og fra deres hjem til arbejde i Københavnsområdet. Derfor er det også naturligt, at der er en debat om, hvad der kan gøres.

Alle er enige om, at give kollektivtransport høj prioritet – det er miljømæssigt en god løsning og det reducerer trængslen. Kollektive løsninger har imidlertid en begrænsning i de områder hvor befolkningsgrundlaget er tyndere og det må erkendes, at biltransport vil være en betydelig transportform i regionen så langt vi kan se frem.

I et mere internationalt perspektiv har en række institutioner i området – både i Sverige og på den danske side af Øresund – analyseret transportbehovet fra industricentrene i det nordlige Skandinavien og til kontinentet. Dette er sket gennem den nu nedlagte samarbejdsorganisation IBU, der blev oprettet med støtte fra EU. IBU har offentliggjort en rapport, der forudskikker, at der skal transporteres meget store mængder gods fra det nordlige Skandinavien til kontinentet. Prognosen for mængderne svarer så vidt vi kan analysere os frem til, til ca. 7 godstog af ca. 700 meters længde pr. time døgnet rundt. IBUs forslag indebærer, at disse godsmængder skal transporteres gennem tre tunneler ved Helsingør og videre i en transportkorridor (B5) i Nordsjælland. Projektets omkostninger er løseligt anslået til ca. 50 mia. kr.Selv om dette beløb er højt kan vi imidlertid ikke fæste lid til at finansieringen vil standse projektet. Det er således ikke utænkeligt at en kombination af brugerbetaling, EU-tilskud, svenske tilskud og finansiering fra pensionskasser kan vise sig tilstrækkelig. Projektet bør imidlertid afvises af andre grunde.

Foreningen Nej til Ring 5 er som nævnt stiftet med henblik på at forhindre en sådan løsning, hvor områder i Nordsjælland og på vestegnen bliver transitområde for svensk industrieksport.

Vi anerkender, at der er behov for at se på transportinfrastrukturen i Københavnsområdet. Det bør ske med udgangspunkt i de behov vi har i Danmark, herunder naturligvis med særlig vægt på at sikre gode trafikløsninger for de mennesker, der bor i de berørte områder. Transit af de meget store godsmængder der er tale om, vil imidlertid ikke bidrage til at løse de mere lokale problemer på en effektiv måde. Det vil tværtimod medføreuoprettelige skader på befolkningens livsvilkår, miljøet og på naturen.

De lokale trafikproblemer, som kan virke som en bremse på vækst og udvikling handler først og fremmest om at sikre gode transportmuligheder til København og Vestegnskommunerne, hvor en stor del af befolkningen arbejder. Herudover er der behov for at sikre en passende infrastruktur omkring det nye superhospital i Hillerød. Disse behov vil kunne imødekommes langt billigere og med langt mindre gener for natur og befolkning i Nordsjællandsområdet ved en kombination af initiativer, hvor kollektiv transport forstærkes, eksisterede veje ind mod Københavnsområdet forstærkes og en begrænset udbygning af infrastrukturen omkring det nye hospital etableres, således at befolkningen har let hospitalsadgang.

IBUs projekt vil – hvis det gennemføres – berøre70 landsbyer med megetbetydelige gener. Dette vil kunne undgås, hvis man søger mere moderate løsninger.

Tankerne omkring Ring 5 har været behandlet i forskellige politiske fora i Nordsjællandsområdet og Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet i regionen (KKR) har tidligere udtalt sig positivt om Ring 5. Det viser sig imidlertid at mange medlemmer af regionsrådet og mange kommuner ikke er enige i den beslutning, der oprindeligt blev fremstillet som enstemmig. Senest er tonen derfor modificeret, men der tales stadig om en infrastruktur, der skal forbinde Femern med Nordsjællandsområdet i regionens og KKRs seneste udtalelse.

Vi ønsker imidlertid at gøre opmærksom på, at der ikke er dækning for dette ønske i en række af kommunerne. Det der fremstilles som en enstemmig beslutning dækker således over, at der er en betydelig opposition mod Ring 5. Mindst 4 kommuner i Nordsjælland er klart imod en Ring 5, og der er i befolkningen en meget betydelig modstand mod at gøre Nordsjælland til transitområde for svensk industrieksport med de ødelæggende virkninger dette vil få på miljø, natur og menneskers livsvilkår.

Op mod folketingsvalget var emnet Ring 5 til debat på en lang række vælgermøder. Også her var stemningen meget entydigt imod Ring 5 og et flertal af de 13 folketingsmedlemmer (herunder flere regeringsmedlemmer), der er valgt i området har erklæret sig imod projektet.

I lyset af dette vil vi gerne opfordre til at du og dit ministerium positivt overvejer andre løsninger. Det vil ikke være en holdbar løsning at gøre Nordsjælland til transitområde for svensk industrieksport. Udfordringen vil bestå i at finde andre veje for den svenske transport. For os at se er det et åbent spørgsmål om denne transport skal igennem Danmark, men det bør være et krav, at hvis transporten skal via Danmark må det ske ved brug af infrastruktur, der allerede er bygget, og som evt. udvides i den takt der bliver behov herfor. Det fører til en transportløsning via eksisterende jernbane og motorvejssystemer over Øresundsbroen og videre herfra til Femern. Så vidt vi kan læse de analyser, der er lavet er dette en mere omkostningseffektiv løsning og man vil undgå store naturødelæggelser.

Vi vil stærkt opfordre til, at sådanne løsninger får høj prioritet i de analyser der skal laves før Folketingets beslutninger om de nye anlæg 2013.

Vi er naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående såfremt du finder det hensigtsmæssigt. Vi vil gerne på enhver måde være behjælpelige med at finde løsninger, der er i pagt med befolkningens ønsker i lokalområderne.I den forbindelse er vi i færd med at planlægge en konference/høring om trafikinfrastruktur i Nordsjællandsområdet som vi forventer at afholde sammen med en række andre organisationer i slutningen af 2012. Vi vil gerne spørge om du ved den lejlighed vil være indleder på konferencen.

  Med venlig hilsen

Foreningen Nej til Ring 5

Iben Larsen, formand

Hans Duus Jørgensen, næstformand                 

cc.

Regionsrådet for Region Hovedstaden,

Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen,

Folketingets Trafikudvalg

Svar fra Tansportministeren

– AKT 197875 — BILAG 1 — [ Svar på henvendelse fra foreningen Nej til Ring 5 – Iben Larsen 

Transportministeriet

MINISTEREN

Foreningen Nej til Ring 5

Formand Iben Larsen

Dato

J. nr.

2 2 DEC. 2011

2010-71

bakkehuset.ii(5)gmail.comFrederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Kære Iben Larsen

Tak for jeres henvendelse vedrørende perspektiverne for en Ring 5.

Det er vigtigt for mig at understrege, at før det er muligt at tage politisk stilling til et så omfattende infrastrukturprojekt, er der behov for en grundig afklaring af projektets konsekvenser – det gælder både trafikalt, økonomisk og i forhold til natur og miljø.

Det er med aftalen om en grøn transportpolitik fra 2009 besluttet at gennemføre en række strategiske analyser af den langsigtede indretning af infrastrukturen i bl.a. hovedstadsområdet.

I den forbindelse ser vi på en række bane- og vejprojekter, som har været foreslået i hovedstadsområdet og i arbejdet indgår vurderinger af såvel mulighederne for at anvende den eksisterende infrastruktur mere effektivt som behovet for anlæg af helt nye veje og baner.

Der er netop offentliggjort en delrapportering med status for arbejdet, som kan findes på Transportministeriets hjemmeside:

Jeg hører i øvrigt gerne nærmere om den konference, som I er ved at arrangere i løbet af det nye år.

Enslydende brev er sendt til Hans Duus Jørgensen.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)