Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Folketingsvalg 2015

Her kan du se de opstillede kandidaters holdning til Ring 5/transportkorridoren.

Kære folketingskandidat.

I foreningen Nej til Ring 5 vil vi rigtig gerne høre din mening om Ring 5 og transportkorridoren, før vi skal afgive vores stemme til folketingsvalget – samtidig giver vi dig herved en mulighed for offentligt at sige din mening om et meget vigtigt emne for en meget stor del af de nordsjællandske vælgere.

Da Ring 5 heldigvis ikke har vist sig at have den store tilslutning blandt politikerne på Christiansborg, har vi i Nej til Ring 5 sammen med 5 borgmestre (fra Allerød, Egedal, Hillerød, Fredensborg og Furesø) i efteråret 2014 rettet henvendelse til Miljøministeren mhp. at få sat fokus på transportkorridorens fremtid. Vi synes den bør slettes fra landkortet, så de mange borgere, der er berørt af korridoren kan være sikre på, at der ikke kommer en motorvej og ødelægger vores skove og naturområder (vi vedlægger kopi af vores brev til Miljøministeren).

Korridoren har i mere end 40 år markant begrænset både ejendomsejere og kommunalpolitikere i deres ønsker til arealanvendelsen og mulighederne for at sælge/ombygge deres ejendomme – nu synes vi at tiden er kommet til, at de bliver ”herrer i eget hus”.

Vores medlemmer og mange af de berørte borgere efterlyser de opstillede kandidaters holdninger til transportkorridoren, hvorfor vi på vores hjemmeside gerne vil offentliggøre disse. 

Vi vil derfor gerne bede dig om kort at beskrive din holdning til transportkorridorens videre skæbne og gerne medsende et foto til brug for offentliggørelse på vores hjemmeside.

På forhånd mange tak.
Med venlig hilsen
Nej til Ring 5

Svarene er indsat i den rækkefølge vi har modtaget dem.

Stig Grenov, KristenDemokraternes landsformand

Kristendemorkaterne arbejder målrettet på, at beskytte de naturområder, der er tilbage i det Nordsjællandske.  Flere motorveje omkring København vil endegyldigt kun medføre mere trafik. Den langtidssikrede løsning er derfor at investere mere i den kollektive infrastruktur, og sikre, at så meget af den tunge trafik ledes over på jernbanen.  KristenDemokraterne er derfor modstandere af en evt. Ring 5. Jeg vil understrege, at der kan være samfundsforhold, der gør, at staten må opretholde korridoren til visse formål eller i afgrænsede områder i almenvellets interesse. F.eks. rørlægning eller lokale udvidelser af veje og anlæg.  Men de borgere, der er berørt af den planlagte korridor, skal efter 40 år vide, hvad de har at forholde sig til.

Pernille Vermund, Det Konservative Folkeparti, Nordsjællands Storkreds

Den er enkel; jeg er imod Ring 5. 

Nordsjælland må ikke blive en del af udkantsdanmark. Derfor arbejder jeg for, at investeringer i forbedring af den eksisterende nordsjællandske infrastruktur prioriteres højt, så Nordsjælland også i fremtiden er et attraktivt område at bo i for folk med arbejde i København. 

Men infrastrukturen må aldrig ske, på bekostning af de mange unikke landsbyer, som i sig selv udgør en stor del af Nordsjællands attraktion som boligområde. En bolig er en investering for livet, og en motorvej i baghaven vil knække privatøkonomien for mange familier og mindske værdien af store, attraktive boligområder i Nordsjælland. Derfor er jeg stærk modstander af Ring 5.

Claus Hjort Frederiksen, Venstre

I anledning af borgmestrenes brev vil jeg bare sige, at jeg er enig.

Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, Region Hovedstaden & Nordsjælland

Svensk vækst på Nordsjællands regning

I mere end 40 år har staten reserveret jord hele vejen igennem Nordsjælland, for at holde muligheden for fremtidig brug åben. Eller sagt med andre ord: i mere end 40 år har staten holdt de nordsjællandske borgere langs den reserverede korridor som gidsler af uvidenhed, samt holdt kommunerne fra at udvikle områderne, til gavn for borgerne.

Jeg siger stop Ring5 projektet. Jeg mener, at det er på tide at give naboerne trygheden tilbage. Jeg mener det er på tide at vi står vagt om vores naturperler og landsbyer i Nordsjælland. Jeg mener ganske enkelt at der er bedre løsninger på trafikudfordringerne i Nordsjælland. I stedet for at bruge pengene på asfalt igennem nordsjællandske perler, så burde man forlænge Hillerød-motorvejen hele vejen til Helsinge, og den øgede godstransport bør klares ved at optimere og udvide på Øresundsbroen. Det kan ikke være rigtigt, at vi nordsjællændere skal betale for svenskernes eksporteventyr til Central- og Sydeuropa.

Mette Thiesen, Det Konservative Folkeparti, Hillerød byråd

Ring 5 vil ganske enkelt smadre den smukke og unikke natur, som vi har her i Nordsjælland. Forslaget om Ring 5 er forældet og ubrugeligt – og skal derfor hurtigst muligt helt af tegnebrættet . Jeg ønsker at bevare vores dejlige natur, vores skove og generelt Nordsjælland som det er nu – det er unikt og vi der bor her, sætter stor pris på det. Derfor siger jeg klart og tydeligt nej til Ring 5.

Niels Westy, Liberal Alliance i Nordsjælland. Nr. 1 i Fredenborgkredsen

Ring 5 er ikke til gavn for borgerne i Nordsjælland og bør en gang for alle lægges i graven. Jovist, skal der bruges penge på udbygning af infrastrukturen i Nordsjælland – det er mere end tiltrængt. Men det skal gavne os , som bor i regionen. Det gør Ring 5 ikke.

Camilla Kampmann, Radikale Venstre

Jeg støtter to nye initiativer som går imod Ring 5:
1) Jeg vil inderlig gerne se Kongernes Nordsjælland som nationalpark blive en realitet. Heri bør flere af de reserveret arealer til Ring 5 indgå, hermed bør Ring 5 ikke anlægges
2) Jeg støtter det ny initiativ af de seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør initiativ om at fremme tre infrastrukturprojekter: Færdiggørelse af Frederikssund motorvejen med tredje og sidste etape. Forlængelse og udvidelse af Hillerød motorvejen. Forbedring af Kystbanen. De tre projekter vil forbedre mobiliteten for os der bor i Nordsjælland men også tage hensyn til den skønne natur vi har i vores område.

Trine Torp, SF i Nordsjælland

Jeg er imod Ring 5 og andre planer, der øger den tunge trafik og gør Nordsjælland til et gennemkørselsområde. Vi skal hellere investere i den kollektive trafik, så rejsetiden til København bliver kortere, og så Nordsjælland bindes bedre sammen på tværs med bus og tog. Transportkorridoren skal ikke lægge beslag på nogle af vores unikke naturområder.

Anne Marie Geisler Andersen, Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds.

Som folketingskandidat for Radikale Venstre går jeg ikke ind for etableringen af Ring 5. Overordnet set er jeg langt større tilhænger af at forbedre den kollektive trafik end af at etablere flere motorveje – særligt af hensyn til klimaet og miljøet. En trafikkorridor gennem Nordsjælland vil desuden gennemskære et befolkningstæt område med store naturkvaliteter, som allerede er gennemskåret af motor- og motortrafikveje. Jeg mener, vi bør værne om de skønne naturarealer og rekreative områder, som ikke mindst Nordsjælland byder på. Derfor er jeg modstander af etableringen af Ring 5.

Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti, Miljø-, EU- og Ligestillingsordfører

Jeg er selv imod Ring 5 og mener at de reserverede arealer bør frigives, så der kan udvikles og bevares.

Jeg vil forsøge at gøre Kirsten Brosbøl opmærksom på de ting I nævner, men der kommer sandsynligvis ikke til at ske noget før efter et valg, som vi forventer snart vil komme.

Helle Løvgreen Mølvig, Radikale Venstre, Kirkeordfører, Ordfører for Grønland og Færøerne, Ordfører for Landdistrikter og Øer

Min holdning er overordnet set, at vi skal forbedre den samlede infrastruktur i Nordsjælland og Hovedstadsområdet og det gælder både den kollektive trafik og udbygning af vejnettet, inkl. motorveje.

Nordsjælland huser mange virksomheder som borgere i både Hovedstadsområdet og på tværs af Nordsjælland skal kunne komme til og fra uden for megen spildtid. Omvendt pendler mange nordsjællændere også ind til Hovedstadsområdet. Det skulle helst ske så gnidningsfrit som muligt. Men det fordrer også et godt samspil mellem s-togsforbindelser, busser, park and ride anlæg og veje.

Samtidig går Radikale Venstre og jeg ind for at bevare så meget natur som muligt og der vil derfor altid være en afvejning mellem at kunne komme rundt i landet og så naturhensynet.

Jeg er medinitiativtager til det Nordsjællandske Trafikpolitiske Netværk, der gerne i fællesskab med alle kommuner i Nordsjælland skulle nå frem til en prioritering af de væsentligste infrastrukturprojekter i vores område. Ring 5 er ikke p.t. på vores dagsorden. Hvordan fremtiden ser ud om 50 år og hvilke behov vi til den tid har til infrastruktur er ikke helt til at forudse, men vil vi bevare arbejdspladser og også skabe nye, kan jeg ikke udelukke, at der kan være et behov.

Jeg vil ikke på nuværende baggrund arbejde aktivt for en Ring 5, men jeg vil arbejde aktivt på færdiggørelsen af Frederikssunds Motorvejen, en udvidelse af Hillerødmotorvejen og Kystbanen, samtidig med, at jeg vil arbejde aktivt for den kollektive trafik i bredest mulige forstand.

Der er mange hensyn at balancere; borgere bosat i transportkorridoren, borgere der pendler igennem det berørte område, virksomheder og deres behov for tilgængelighed samt naturen. Og den balance er altid svær.

Christian Poll, Alternativet, Ordfører for natur, miljø og ressourcer

Tak for muligheden for at markere min holdning til Ring 5-korridoren.

 Jeg mener, vi generelt skal holde igen med motorvejsudbygningen, herunder også i Nordsjælland. Der er som regel tale om en tisse-i-bukserne-effekt, når man udbygger de store veje: Trafikken generes af irriterende vejarbejde i 2-3 år, hvorefter trafikken glider hurtigere i 1-2 år. Derefter har folk indrettet sig til den nye kapacitet og den nye vej er igen fyldt op og vi er tilbage ved start. Det samme vil sikkert ske, hvis man gennemfører et storstilet Ring 5-projekt igennem Nordsjælland.

 Når dertil kommer, at projektet vil skære igennem byer og værdifuld natur og smukke landskaber og øge klimabelastningen og luftforureningen og støjniveauet, så er det da på tide at få Ring 5 helt af tegnebrættet. Jeg er derfor glad for jeres initiativ og imponeret over, at I har samlet så bred og stærk en skare bag brevet fra sidste år og bevægelsen. Jeg håber, det lykkes jer at komme i mål og få slettet den gamle reservation, så vi kan komme videre med udvikling af Nordsjælland som en driftig region med sammenhængende natur og et velfungerende vejnet, der kan understøtte såvel offentlig transport og cykling som rimelige mængder af vejtransport. 

Alternativet mener, vi skal være meget tilbageholdne med motorvejsudbygning. Det er fx langt mere visionært at letbanen omkring København nu etableres, at der satses på supercykelstier og at den offentlige transport udvikles med mere fleksible løsninger og bedre koblinger imellem bilen og de andre transportformer. Alternativet mener også, vi skal gå efter en fuld omlægning af bilbeskatningen til roadpricing og satse stærkt på elbiler, som Tesla, Nissan Leaf og BMW i3 samt på biogas til tung transport.

Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti

Jeg ønsker ikke en ring 5 der ødelægger vores skønne Nordsjælland.

Tinne Borch Jacobsen, Venstre, Fredensborgkredsen, Nordsjællands Storkreds

Jeg er imod Ring 5. Som medlem af Fredensborg Byråd står jeg sammen med resten af byrådet helhjertet bag borgmestrenes brev fra efteråret 2014, hvori der bedes om at transportkorridoren gives fri efter nu i 40 år at have ligget klar til nye infrastrukturprojekter.

Jeg mener først og fremmest at det stavnsbånd, som alle de berørte lodsejere reelt har levet under i denne periode, må ophæves. Transportkorridoren har reelt fungeret som en ikke-effektueret ekspropriation, som har begrænset lodsejernes muligheder for at bebygge og udvikle deres ejendomme, samtidigt med at transportkorridoren har påvirket markedet for de berørte ejendomme.

Dertil kommer, at der vil gå betydelige natur- og kulturværdier tabt, hvis der skal bygges yderligere infrastruktur i stor skala. Infrastruktur som Nordsjælland ikke har brug for hvis vi anvender den infrastruktur, som vi har, mere smart både i forhold til kapaciteten på Helsingør-motorvejen og på Kystbanen. Vi risikerer at miste natur og landsbyer, som i sig selv udgør en stor del af tiltrækningen ved Nordsjælland. Den risiko er der ingen grund til at tage.

Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer med infrastrukturen i Nordsjælland, for det er der. Det Nordsjællandske Trafikpolitiske Netværk har udpeget en udvidelse af Hillerødmotorvejen, udvidelse og modernisering af Kystbanen samt færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen som højt prioriterede.

Jeg mener at infrastrukturen i Nordsjælland primært skal komme nordsjællændere – og ikke nødvendigvis hele Øresundsregionen – til gavn i deres hverdag.

Sophie Løhde, Venstre

Jeg er IMOD Ring 5.

Ring 5 linjeføringen vil pløje ned igennem Nordsjællands uvurderlige naturområder. Det er jeg modstander af. De menneskelige og naturmæssige omkostninger for området er alt for store.

En transportkorridor gennem Nordsjælland vil unægtelig få vidtrækkende konsekvenser for området, da korridoren vil ramle sammen med en lang række fredede områder. Hertil kommer, at Ring 5 linjeføringen primært er til fordel for den svenske lastbiltrafik.

I stedet skal vi fokusere på en række andre aflastningsstrategier, herunder udbygning det eksisterende vejnet samt den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

Hvis du vil vide mere om mine holdninger:
www.stemsophie.dk

Martin Lidegaard, Radikale Venstre

Det er en velkendt problemstilling, der nu har været bragt op i valgkamp efter valgkamp, og med god grund: Der er mennesker, der kommer i klemme.

Derfor er det tid til at droppe det sædvanlige valgflæsk, hvor alle lokale kandidater i hver valgkamp annoncerer, at de er imod Ring 5 og arealreservationerne, og så sker der ikke mere, fordi deres partier i bund og grund ikke ønsker at gøre det.

Derfor har jeg været i kontakt med vores transportpolitiske ordfører, og vi er enige om, at vores problem i Nordsjælland med forældede arealreservationer dækker over en bredere problemstilling, som også gør sig gældende andre steder i landet. Derfor må vi være seriøse og forsøge at finde en samlet løsning på dette komplekse problem, hvor alt for mange borgere alt for mange steder i landet er blevet gidsler på deres egen jord. Det kræver politisk vilje og helst en bred politisk kreds bag, så man kan stole på det. Det mål vil vi forfølge i det næste folketing, hvis jeg får chancen.

Også jeg er imod Ring 5, især fordi jeg mener det vil kunne skade unik natur i området. Derfor bør det også sikres, at en opgivelse af arealreservationerne efterfølgende ikke fører til en masse uhensigtsmæssigt nyt byggeri, der vil gøre det samme.

Erik Lund, Konservative, Folketingskandidat i HELE Nordsjælland

Ring 5 er død og skal nu endelig begraves!

Som borgmester i Allerød har jeg i flere år kæmpet kampen imod Ring 5.

Jeg har holdt indlæg i både Folketingets transportudvalg og været i panelet i høringer på Christiansborg. Jeg har haft møder med skiftende transportministre, og jeg har sammen med Egedals borgmester Villy Eliasen og Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen kæmpet kampen imod Ring 5.

Jeg er vel nok den politiker, der ved mest om Ring 5 og om transportkorridoren i Nordsjælland

Som Nordsjællands kommende konservative folketingsmedlem vil jeg fortsætte kampen imod Ring 5 i Folketinget.

Jeg vil kæmpe for, at transportkorridoren i Nordsjælland nu endelig sløjfes helt.

Vi vil ikke have ødelagt den smukke nordsjællandske natur af en unødvendig Ring 5, der kun vil være til gavn for den tunge svenske lastbiltrafik.
Ingen af de siddende folketingspolitikkere har gjort noget for at få Ring 5 begravet, men pludselig falder de alle over hinanden for at markere, at de så sandelig også er modstander af Ring 5.
Har de sovet i timen.

Teis Volstrup, SF

Jeg er modstander af Ring 5.

Det vil have enorme konsekvenser for miljøet og de trafikale gevinster er meget små. Derfor er jeg modstander af at anlægge Ring 5.

Ring 5 vil ødelægge meget af den smukke natur vi kender i Nordsjælland. Der er masser af smukke steder, som vil blive kraftigt udfordret af Ring 5. For bare at nævne nogle få: Mølleåen, Bastrup Sø, området ved Kirkelte hvor skovene er gamle og meget naturrige.

Jeg vil hellere beholde de smukke naturområder i Nordsjælland. Nordsjælland skal ikke blive til svenskerne og tyskernes smutvej for deres godstransport på vejene

De trafikale udfordringer, som Ring 5 skal løse kan vi løse på andre måder. Vi skal tænke i helhedsløsninger. Vi skal have bedre kollektiv trafik, så pendlerne kan komme hurtigere ind til København og den kollektive trafik skal styrkes, så vi får bedre binding på tværs af Nordsjælland

SF sørgede for at holde den socialdemokratiske regering på rette kurs ved ikke at gennemføre Ring 5. Jeg vil kæmpe for at enhver regering aldrig vil anlægge ring 5.

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance Nordsjælland

Nej til Ring 5 ingen tvivl om det. Og ophævelse af areal reservationerne bør følge hurtigst muligt. Helt urimeligt at borgere er stavnsbundne i 40 år. I realiteten er der tale om ekspropriation uden kompensation. Det er mangel på respekt for privat ejendomsret.

Ring 5 vil koste ca. 50 mia.kr. uden at hjælpe nævneværdig på de trafikale udfordringer i Nordsjælland. Den er et svensk ønske om at komme hurtigere fra Stockholm til Hamborg, hvilket for en stor del kan løses på svensk jord. Ring 5 vil skabe øget transit trafik, som ikke vil skabe noget særlig vækst. Hertil kommer at den vil ødelægge uerstattelig natur i Kongernes Nordsjælland.

En evt. fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, kan sættes sammen med udvidelse af Helsingørmotorvej og Kystbane.

For nogle få mia.kr. kan man som første prioritet færdiggøre Hillerød- og Frederikssund motorveje til henholdsvis Hillerød og Frederikssund. Det vil også afhjælpe trafikken på Isterødvej og Helsingørmotorvej. Samtidig bør man forbedre Kystbanen og gøre den mere driftssikker. Som anden prioritering kunne man overveje forbedrede vejforhold til Helsinge. Forbedring af kystbanen.

Flere nordsjællandske borgmestre bakker op om alt dette, og sammen med Venstre har de nu taget initiativ til et tværpolitisk samarbejde vedr. infrastrukturen i Nordsjælland. Det er den vej vi skal. Vi har haft første møde, og det næste er under planlægning.

Følg Nej til RING 5/SYD (2 sider)