INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5.

Tid og sted:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød, den 20. april 2021 kl. 19.30.

Pga. de fortsatte Corona restriktioner har styregruppen besluttet, at det ikke er forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.

Generalforsamlingen afholdes derfor elektronisk.

Medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen bedes fremsende en email til hdj@kirkelte.dk. Vi sørger derefter for at der fremsendes link/indkaldelse. (Dette er selvsagt ikke nødvendigt for de medlemmer, der allerede har gjort det)

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Styregruppens beretning.
 6. Godkendelse af regnskab.
 7. Godkendelse af budget.
 8. Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.
 9. Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.
 10. Valg af revisor.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i hht. vedtægterne være styregruppen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bedes derfor fremsendt til hdj@kirkelte.dk senest den 30. marts 2021. (ingen modtaget)

Bliv optaget i vores facebookgruppe

Meld dig ind i Facebookgruppen

Vi har både en facebookgruppe med 5.304 medlemmer og en facebookside med 3.891 følgere – meld dig ind i gruppen og følg siden – til højre.

Opdateret den 6. januar 2021.

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har meget information om Ring 5
Link til Danmarks Naturfredningsforening 

Om HH-konferencen og Ring 5:

NYHED FRA DN, 17. JANUAR 2012 

Ring 5 vil smadre værdifuld natur i Nordsjælland 
En ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil medføre en ny Motorring 5 rundt om København. En vej, som vil skære igennem store områder med værdifuld Natura 2000 natur, habitatområder og fredede arealer. 

Erhvervslivet slår i endnu engang et slag for en fast forbindelse over Øresund, når HH gruppen i dag holder konference på Christiansborg. HH gruppen er et lobbynetværk af offentlige aktører, erhvervsliv og interesseorganisationer fra både Danmark og Sverige, som arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 
Men selvom en fast forbindelse mellem de to Øresundsbyer lyder besnærende, så vil projektet få altødelæggende konsekvenser for den nordsjællandske natur, advarer Danmarks Naturfredningsforening. 
– En fastforbindelse over Helsingør-Helsingborg vil medføre etablering af ny transportkorridor i Nordsjælland i form af Motorring 5. En vej, som – hvis den kommer til at ligge i den udlagte transportkorridor – vil skære igennem store områder med værdifulde Natura 2000 områder, habitatområder og fredede arealer, siger transport- og klimapolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, Janne Wichard Henriksen. 
Set med Danmarks Naturfredningsforenings øjne, er Ring 5 er først og fremmest et svensk erhvervsprojekt, som Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland har gødet jorden for via IBU, som er samarbejdet om Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen.   
  
-De har udgivet flotte rapporter om mobilitet og miljøfordele. Rapporter, der let forfører. Men essensen er, at det handler om at føre svensk godstransport gennem Nordsjælland, hvor den vil smadre værdifuld natur og rekreative områder, siger Janne Wichard Henriksen. 
  
Motorring 5 bliver ofte nævnt i en trafikpolitisk sammenhæng med Femernprojektet, for økonomien i en fast forbindelse over Femernbælt er afhængig af indtægter fra gods transit gennem Danmark. Men der er ikke set afgørende argumenter for, at det behøver at medføre en HH-forbindelse.

Det er derfor ikke givet på forhånd, at den svenske transit trafik skal gennem Nordsjælland. Det svenske behov for transport, kan i stedet løses ved at udnytte de muligheder der er knyttet til den eksisterende Øresundsforbindelse, mener Danmarks Naturfredningsforening. 
  
-Der er mange steder i hovedstadsområdet, som er plaget af trafikale problemer. Men bilisterne på Køgebugt-motorvejen og Lyngby-motorvejen vil forsat sidde i kø hver morgen og aften. Det samme vil de bilister, som hver dag bruger Helsingørmotorvejen, for at komme til deres job i København. Motorring 5 hjælper først og fremmest den svenske erhvervs eksport til kontinentet, og det mener vi ikke, at borgere og natur i Nordsjælland skal betale prisen for, siger Janne Wichard Henriksen. 
  
  
Alternativer bør undersøges 
Hvis en Motorring 5 bliver aktuel, vil DN appellere til, at den placeres uden for den reserverede transportkorridor. Transportkorridoren, der blev udlagt helt tilbage i 1970erne, skærer nemlig igennem en lang række unikke og sårbare natur områder, bl.a Natura 2000, habitatområder og fredede arealer. Alternativt kunne den løbe øst for Frederikssundsmotorvejen ad Rute 6 mod nord. 
  
Danmarks Naturfredningsforening peger på udvidelse af den eksisterende infrastruktur, frem for etablering af helt ny anlæg. Ved at beholde anlæggene samlet, mindskes støjgener, naturen fragmenteres ikke unødigt og så ødelægger eksisterende anlæg ikke urørt natur. 
  
Der bør udarbejdes en uafhængig og faglig funderet undersøgelse der kan belyse effekten af endnu en omfartsvej samt se på alternativer, som for eksempel: 
  
– udbygning af Ring 4 og Rute 6 , som evt kan afhjælpe trafikpropperne. Eksempelvis en forlængelse af Ring 4 til Lyngby- og Helsingør-motorvejene. 
  
-udbygning af kollektive ordninger, såsom Letbanen på Ring 3 der netop er vedtaget, 
  
  
Fakta om natur, der vil blive påvirket af Ring 5: 
-Mølleåen og hele Mølleådalen: har været interesseområde for fredning siden 1936, i dag også udlagt som EU Natura 2000 område. 
  
-Området ved Bastrup sø er både fredet og omfattet af Natura 2000. 
  
-Området ved Kirkelte er fredet og skovene er gamle og meget naturrige fredsskove. 
  
De generelle naturmæssige problemer ved større vejanlæg er støjgener der forstyrrer friluftsliv, beboere og dyr, og fragmentering, det vil sige at naturområder splittes op. 
Fakta om HH gruppen: 
Et netværk af offentlige aktører, erhvervsliv og interesseorganisationer fra både Danmark og Sverige, som arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 
Netværket blev stiftet i februar 2009 af Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Helsingborg Stad, Helsingør Kommune, Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Læs mere på HH Gruppens egen hjemmeside 
Konferencen om HH forbindelsen foregår i Fællessalen på Christiansborg i dag klokken 12:30- 16:30 
  
For yderligere information: 
Janne Wichard Henriksen, klima- og transportpolitisk medarbejder, 
Danmarks Naturfredningsforening, mobil 31 19 32 46, mail jwh@dn.dk
  
  
—————————————- 
Med venlig hilsen 
Janni Brixen 
pressechef 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danish Society for Nature Conservation 
  
 
  
mobil 31 19 32 85 
jbx@dn.dk